Aicinām pieteikties uz VAS “Latvijas gaisa satiksme” neatkarīgā padomes locekļa amatu

12.11.2019
Aicinām pieteikties uz VAS “Latvijas gaisa satiksme” neatkarīgā padomes locekļa amatu

Pieteikšanās: līdz 28.11.2019.

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz VAS “Latvijas gaisa satiksme” neatkarīgā padomes locekļa/locekles amatu (viena amata vieta).

Atbilstības prasības:

· Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām.

· Atbilstība Likumam par valsts noslēpumu 9. panta prasībām.

· Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.

Pamatprasības:

1. Valsts valodas prasmes C1 līmenī.

2. Angļu valodas zināšanas ne zemākas par B2 līmeni.

3. Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnē, finansēs, ekonomikā, vadībzinībās, tiesību zinātnē, vai citā pielīdzināmā jomā.

4. Darba pieredze atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

· vismaz triju gadu profesionālā darba pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības (vairāk nekā 150 darbinieki) valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā, vai

· vismaz triju gadu pieredze pēdējo desmit gadu laikā vadošā amatā institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu,

· vismaz 10 gadu starptautiski atzīta konsultāciju pieredze ar uzņēmuma darbību saistītā jomā vadošā amatā.

5. Pieredze uzņēmumu un komandas vadības jautājumos. Pieredze kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādē vai īstenošanā. Izpratne un zināšanas par jautājumiem, kas saistīti ar aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu. Izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to regulējošajiem normatīviem aktiem.

6. Spēja veidot pozitīvas attiecības, vadīt un strādāt komandā, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu, spēja pārraudzīt kapitālsabiedrības darbību, formulēt viedokli, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

7. Nevainojama reputācija.

8. Vēlama pieredze aviācijas nozarē.

Papildu prasības:

· pildot citus amatus, nav pakļauts VAS “Latvijas gaisa satiksme” kapitāla daļu turētāja norādījumiem.

· pēdējo triju gadu laikā nav bijis valdes loceklis, kontrolieris VAS“Latvijas gaisa satiksme”, darbinieks, prokūrists vai komercpilnvarnieks, ārējais revidents ne arī darbinieks kapitālsabiedrībā, kas veic ārējā revidenta funkcijas kapitālsabiedrībā.

· padomes loceklis vai tā ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) nesaņem un pēdējo triju gadu laikā nav saņēmuši atalgojumu no VAS“Latvijas gaisa satiksme”.

· ieņemot VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes locekļa amatu, gūs ienākumus no VAS“Latvijas gaisa satiksme” tikai par padomes locekļa amata pienākumu izpildi (citus amatus var savienot, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piektās daļas prasības)”.

· padomes loceklis vai tā ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) ar attiecīgo kapitālsabiedrību pēdējo triju gadu laikā nav bijuši nozīmīgās darījumu attiecībās ne tiešā, ne netiešā veidā, ne kā partneri, akcionāri vai augstākā līmeņa vadītāji;

· padomes loceklis nav valdes locekļa amatā vai vadošā amatā citā kapitālsabiedrībā, kurai ir nozīmīgas darījumu attiecības ar padomes locekļa pārstāvēto kapitālsabiedrību;

· padomes loceklis pēdējo triju gadu laikā nav bijis kapitāla daļu turētāja vai tā padotības iestādes amatpersona vai darbinieks,

· padomes loceklis pēdējo triju gadu laikā nav bijis kapitāla daļu turētāja turējumā esošas kapitālsabiedrības vai tās atkarīgās kapitālsabiedrības vai mātes sabiedrības valdes vai padomes loceklis.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2019. gada 28. novembrim ar norādi “Nominācijas komisijai” Satiksmes ministrijā personīgi (216. kabinets) vai sūtot elektroniski pa e-pastu: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv vai pa pastu: Gogoļa iela 3, Rīga LV-1743 (pasta zīmogs 28.11.2019.), iesniedzot šādus dokumentus:

1. Pieteikuma vēstuli un apliecinājumu, ka

- nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

- nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;

- pret kandidātu nav pasludināts maksātnespējas process;

- nav vai pēdējo 24mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņa datumam publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros nav bijusi politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona;

- ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā;

- pildot citus amatus, nav pakļauts VAS “Latvijas gaisa satiksme” kapitāla daļu turētāja norādījumiem;

- pēdējo triju gadu laikā nav bijis valdes loceklis, kontrolieris VAS“Latvijas gaisa satiksme”, darbinieks, prokūrists vai komercpilnvarnieks, ārējais revidents ne arī darbinieks kapitālsabiedrībā, kas veic ārējā revidenta funkcijas kapitālsabiedrībā;

- padomes loceklis vai tā ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) nesaņem un pēdējo triju gadu laikā nav saņēmuši atalgojumu no VAS“Latvijas gaisa satiksme”;

- ieņemot VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes locekļa amatu, gūs ienākumus no VAS “Latvijas gaisa satiksme” tikai par padomes locekļa amata pienākumu izpildi (citus amatus var savienot, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piektās daļas prasības)”;

- padomes loceklis vai tā ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) ar attiecīgo kapitālsabiedrību pēdējo triju gadu laikā nav bijuši nozīmīgās darījumu attiecībās ne tiešā, ne netiešā veidā, ne kā partneri, akcionāri vai augstākā līmeņa vadītāji;

- padomes loceklis nav valdes locekļa amatā vai vadošā amatā citā kapitālsabiedrībā, kurai ir nozīmīgas darījumu attiecības ar padomes locekļa pārstāvēto kapitālsabiedrību;

- padomes loceklis pēdējo triju gadu laikā nav bijis kapitāla daļu turētāja vai tā padotības iestādes amatpersona vai darbinieks;

- padomes loceklis pēdējo triju gadu laikā nav bijis kapitāla daļu turētāja turējumā esošas kapitālsabiedrības vai tās atkarīgās kapitālsabiedrības vai mātes sabiedrības valdes vai padomes loceklis;

- darba pieredze (vismaz viena no prasībām)

(Atzīmē, kura prasība/s atbilst, un aizpilda tabulu/as)

 

Vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā

(Liela kapitālsabiedrība: bilances kopsumma 20000000 euro, neto apgrozījums 40000000 euro, vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 250, vidēja kapitālsabiedrība, ja kapitālsabiedrība nav maza kapitālsabiedrība un, ja kapitālsabiedrība bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: bilances kopsumma – 20 000 000 euro, neto apgrozījums – 40 000 000 euro; vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 250.)

Uzņēmums

  Amats un atbildības joma

Uzņēmuma apgrozījums un bilance

Nostrādāto gadu skaits

Kopējais darbinieku skaits uzņēmumā

 

 

       
 
 

Vismaz triju gadu pieredze pēdējo desmit gadu laikā vadošā amatā (departamenta direktora vietnieka vai augstāks amats) institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu

Institūcija

Amats un atbildības joma

Nostrādāto gadu skaits

Padotībā esošo darbinieku skaits

 

 

     
 
 
2. Dzīvesgaitas un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un kontaktinformācija (e-pasta adrese vai pasta adrese, tālruņa numurs).

3. Izglītības apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā) un, ja ir, svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas.

4. Kandidāti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda, iesniedz valsts valodas prasmes C1 līmenī apliecinoša dokumenta kopiju vai apliecinājumu nodrošināt tulkojumu profesionālo pienākumu veikšanai.

5. Citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Kandidātiem, kuri tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs septiņu kalendāro dienu laikā iesniegt redzējumu (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par VAS “Latvijas gaisa satiksme” darbību un attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu sabiedrības svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka jūsu:

1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi;

2. personas datu apstrādes pārzinis ir Satiksmes ministrija, kontaktinformācija: Gogoļa iela 3, Rīga LV-1743.