Aicinām pieteikties uz VAS “Latvijas dzelzceļš” diviem valdes locekļu amatiem

23.08.2019
Aicinām pieteikties uz VAS “Latvijas dzelzceļš” diviem valdes locekļu amatiem

Pieteikšanās līdz: 18.09.2019.

VAS “Latvijas dzelzceļš” padome izsludina atklātu konkursu uz diviem VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes locekļu amatiem.

Valsts akciju sabiedrība (VAS)  “Latvijas dzelzceļš” ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības. LDz ir saņēmis Ilgtspējas indeksa Platīna novērtējumu, kā arī ir viens no pieciem vērtīgākajiem un vislabāk pārvaldītājiem Latvijas uzņēmumiem “Prudentia” un “Nasdaq Riga” ik gadu veidotajā sarakstā. 

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes loceklim ir pilna laika darba slodze un noteikta atbildība par konkrētām uzņēmuma funkcijām, tas ir, par valdes izvirzīto  mērķu sasniegšanu, attīstību un vadību attiecīgajā darbības virzienā. Par valdes darba rezultātiem valdes locekļi atbild solidāri.

 VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes locekļa/-les amata kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām;
 • atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”  prasībām;
 • atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām;
 • pienākumu izpilde saistīta ar pielaidi valsts noslēpumam, kandidātam jāatbilst prasībām speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam saņemšanai;
 • valdes locekļa amatam ir piemērojams valsts amatpersonas statuss un noteiktie ierobežojumi;
 • nevainojama reputācija;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši atbildības jomām (atbildības jomas lūdzam skatīt tālāk);
 • valsts valodas prasmes C2 līmenī;
 • labas angļu (C1 līmenī) un krievu (C1 līmenī)valodas prasmes;
 • zināšanas un izpratne par VAS „Latvijas dzelzceļš” un koncerna pamatdarbības jomām, valsts kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, korporatīvās pārvaldības principiem, risku un personāla vadību, informācijas tehnoloģiju pielietošanu biznesa procesu vadībā, biznesa ētiku;
 • stratēģiskās plānošanas, līderības un uzraudzības prasmes;
 • pārliecināšanas, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • ppēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu;
 • spēja vadīt un strādāt komandā.

LDz  valdes locekļa/-les amata kandidātiem izvirzītās prasības, ņemot vērā atbildības jomas:

Valdes loceklim ar atbildību sabiedrības vispārējās vadības, juridiskajos, administratīvajos, korporatīvo dokumentu aprites, uzkrāšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas jautājumos, vispārējās tehniskās ekspluatācijas un komercdarbības, personāla vadības, mārketinga, starptautisko attiecību, komunikācijas ar ārējo vidi, iekšējā audita, drošības jomās, kā arī LDz kā valdošā uzņēmuma interešu nodrošināšana minētajās jomās, jāatbilst šādām prasībām:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība  inženierzinātnēs, biznesa vadībā vai tiesību zinātnēs;
 • līdzšinējai darba pieredzei jāatbilst vismaz vienai no norādītajām prasībām:

- vismaz piecu gadu pieredze vadošā amatā jomā, kurā darbojas attiecīgā kapitālsabiedrība, kas iegūta ne senāk kā pēdējos piecos gados un  nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa/-es uzdevumus konkrētajā amatā;

vai/un

- vismaz piecu gadu pieredze biznesa vadībā stratēģiskajā līmenī (organizācijas vadītāja amatā vai citā vadošā amatā organizācijas vadītāja tiešā pakļautībā), kas iegūta ne senāk, kā pēdējos piecos gados;

 • nozīmīga administratīvās vadības pieredze – spēja risināt juridiskos, personāla un dokumentu vadības, drošības jautājumus.

Valdes loceklim ar atbildību finanšu vadības - budžeta, ekonomiskās informācijas analīzes, grāmatvedības uzskaites un finanšu darba organizācijas, sadarbības ar bankām un valsts institūcijām nodokļu un finanšu jautājumos, iepirkumu procedūras uzraudzības jomās, jāatbilst šādām prasībām:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs, ekonomikā vai biznesa vadībā;
 • līdzšinējai darba pieredzei jāatbilst vismaz vienai no norādītajām prasībām:
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā amatā finanšu vadības jomā lielā uzņēmumā ar sarežģītu struktūru un procesiem, vēlama uzņēmumu grupas finanšu vadības pieredze, uzņēmuma risku vadības pieredze,  pieredze pārmaiņu vadībā, starptautisko grāmatvedības standartu pārzināšanā;
 • vismaz trīs gadu pieredze finanšu vadībā stratēģiskajā līmenī, vēlama daudzveidīga pieredze ,tostarp starptautiskos globāla mēroga uzņēmumos un/vai darbā lielā kapitālsabiedrībā;
 • finanšu vadības zināšanas  augstākajā līmenī, tostarp budžeta procesa pārvaldība, finanšu un vadības grāmatvedības darba organizācija, sadarbība ar bankām un valsts institūcijām, iepirkumu procesu organizāciju, pārvaldība un kontrole;
 • padziļinātas zināšanas par finanšu, biznesa risku, administratīvo un personāla vadību.

* Kandidātiem pieteikumā jānorāda vēlamo/ -ās kompetences jomu/-as

Informējam, ka valdes locekļu kandidātu atlasei un novērtēšanai ir piesaistīta personāla atlases kompānija - SIA “Executive Search Baltics” (Amrop).

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

 1. Curriculum Vitae (CV) lūgums aizpildīt speciāli sagatavotā Curriculum Vitae (CV) formā;
 2. Motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina izglītības, pieredzes un prasmju esamību, atbilstību  valdes locekļa amatam, norādot vēlamo kompetences jomu);
 3. Valdes locekļa amata kandidāta apliecinājums (lūgums aizpildīt speciāli sagatavotā apliecinājuma formā);
 4. augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
 5. valodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas (ja attiecināms).

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2019. gada 18. septembrim (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentus ar norādi “Pieteikums VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes locekļa/-les amatam” elektroniski (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu ar tam pievienoto laika zīmogu vai parakstītiem rakstveidā un ieskenētiem), nosūtot uz e-pasta adresi vlvp@ldz.lv, vai -

klātienē, iesniedzot slēgtā aploksnē (pašrocīgi parakstītus), SIA “ Executive Search Baltics SIA”(Amrop) birojā Smilšu ielā 18, Rīgā, LV-1050.

Tālrunis informācijai: 67210408

Kandidātu atlase notiks vairākās kārtās. Otrajai vērtēšanas kārtai virzītie kandidāti tiks aicināti 5 (piecu) darba dienu laikā sagatavot savu redzējumu (MS PowerPoint formātā) par LDz galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu LDz  svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai un prezentēt to Nominācijas komisijai.

Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši  Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā personāla atlases konkursa norisi. Datu apstrādes pārzinis ir personāla atlases kompānija – sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA “Executive Search Baltics” (Amrop).

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu: riga@amrop.com (ja vēlaties, lai SIA " Executive Search Baltics”(Amrop) pārtrauc Jūsu datu apstrādi) Papildu informācija ir pieejama šeit: http://www.amrop.lv/lat/privatuma-politika.

VAS "Latvijas dzelzceļš” ir koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ infrastruktūra”, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņēmums SIA “LDZ apsardze”, kā arī loģistikas uzņēmums SIA “LDZ Loģistika”.