Aicinām pieteikties uz AS "Latvenergo" padomes locekļu amatiem

09.08.2019
Aicinām pieteikties uz AS "Latvenergo" padomes locekļu amatiem

Pieteikšanās līdz: 30.08.2019.

Ekonomikas ministrija kā Latvenergo valsts kapitāla daļu turētāja izsludina konkursu uz Latvenergo 5 padomes locekļu amatiem, tostarp vismaz 3 neatkarīgajiem. Lai padome nodrošinātu koncerna ilgtermiņa attīstību, stratēģisko vadību, finanšu un risku uzraudzību, kā arī veicinātu koncerna vērtības ilgtermiņa pieaugumu un darbības efektivitāti, Latvenergo padomes sastāvam jābūt sabalansētam, kur padomes locekļiem kopumā ir nepieciešamās kompetences, iemaņas un pieredze uzņēmumu stratēģiju izstrādē un īstenošanā, finanšu vadībā un uzraudzībā, risku pārvaldībā, iekšējā audita jautājumos, korporatīvajā pārvaldībā, izpratne par "Latvenergo" koncerna darbības jomām, tostarp zināšanas enerģētikas jomā, svešvalodu zināšanas, laba reputācija un nepieciešamā pieredze vadošajos amatos.

"Latvenergo" padomes locekļa/-les amata kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

 • nevainojama reputācija;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši kompetences jomām (kompetenču jomas skatīt tālāk);
 • valsts valodas prasmes C1 līmenī;
 • labas angļu valodas prasmes (vismaz C1 līmenī);
 • darba pieredze atbilst vismaz vienai no norādītajām prasībām:
 • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā institūcijā, kas atbildīga par politikas veidošanu vai
 • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā, vai
 • vismaz 10 gadu starptautiski atzīta pētniecības vai konsultāciju pieredze ar uzņēmuma darbību saistītā jomā vadošā akadēmiskā personāla amatā (asociētais profesors, profesors, vadošais pētnieks);
 • izpratne par "Latvenergo" darbības jomām;
 • izpratne par korporatīvās pārvaldības jautājumiem, biznesa ētiku;
 • izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību;
 • stratēģiskā un analītiskā domāšana;
 • pārliecināšanas, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • spēja vadīt un strādāt komandā;
 • spēja formulēt argumentētu viedokli;
 • līderības un uzraudzības prasmes;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām;
 • atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām;
 • atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” prasībām;
 • kandidāts nav vai pēdējo 24 mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņa datumam publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros nav bijis politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona.

"Latvenergo" padomes locekļa/-les amata kandidātiem izvirzāmās vēlamās minimālās prasības: ņemot vērā, ka "Latvenergo" padomes sastāvam jābūt sabalansētam, vēlams, lai "Latvenergo" padomes sastāvā būtu vismaz viens padomes loceklis:

 • ar kompetenci* "Latvenergo" darbības jomās, kuram ir:

      > akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnē,

      > vismaz triju gadu pieredze darbā ar liela apjoma projektiem enerģētikas vai ražošanas uzņēmumos vai sarežģītu tehniskās infrastruktūras projektu vadībā un realizācijā,

      > zināšanas par elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu, elektroenerģijas pārvadi, sadali, tirdzniecību.

 • ar kompetenci* finanšu vadības un risku pārvaldības jomā, kuram ir:

      > akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs vai ekonomikā.

      > vismaz triju gadu pieredze finanšu vadības jautājumos, ilgtermiņa finanšu vadības plānu izstrādē, investīciju piesaistē, investoru attiecību vadībā, vai

      > vismaz triju gadu pieredze risku pārvaldībā un darbības atbilstības vadībā, atbilstošu sistēmu izveidē un attīstībā, vai

      > vismaz triju gadu pieredze revīziju un iekšējā audita jautājumos.

 • ar kompetenci* tiesību jomā (juridiskajos jautājumos), kuram ir:

      >  akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē,

      > vismaz triju gadu pieredze juridiskajos jautājumos.

 • ar kompetenci* pētniecības un attīstības jomā, kuram ir:

      > akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība kādā no šādām jomām: vadībzinībās, ekonomikā vai inženierzinātnē,

      > vismaz triju gadu pieredze biznesa attīstības, inovāciju vadībā un ieviešanā,

      > vismaz triju gadu pieredze stratēģiju izstrādē vai konceptuālu dokumentu veidošanā.

 • ar kompetenci* stratēģiskās vadības jomā, kuram ir:

      > akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība kādā no šādām jomām: finansēs, ekonomikā, tiesību zinātnē vai vadībzinībās,

      > vismaz triju gadu pieredze biznesa stratēģiju izstrādē un īstenošanā, pārmaiņu vadībā, kā arī organizācijas attīstības jautājumos (tostarp  M&A).

* Kandidātiem var būt kompetence vairākās jomās. Kandidātiem pieteikumā jānorāda vēlamo/-ās kompetences jomu/-as.

Papildus vēlams, lai "Latvenergo" padomes locekļa/-les amata kandidātiem būtu:

 • starptautiskās sadarbības pieredze;
 • citas svešvalodas zināšanas.

Neatkarīgā padomes locekļa amatam papildus piemērojamas šādas obligātās prasības:

 • pildot citus amatus, nav pakļauts "Latvenergo" kapitāla daļu turētāja norādījumiem;
 • pēdējo triju gadu laikā nav bijis "Latvenergo" vai ar to saistītas kapitālsabiedrības (atkarīgā kapitālsabiedrība, publiskas personas kapitālsabiedrības kontrolēta kapitālsabiedrība) valdes loceklis, kontrolieris, darbinieks, prokūrists vai komercpilnvarnieks, ārējais revidents, ne arī darbinieks kapitālsabiedrībā, kas veic ārējā revidenta funkcijas "Latvenergo";
 • padomes loceklis vai tā ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) nesaņem un pēdējo triju gadu laikā nav saņēmuši atalgojumu no "Latvenergo" vai tās atkarīgās sabiedrības;
 • padomes loceklis "Latvenergo" gūst ienākumus "Latvenergo" tikai par padomes locekļa pienākumu pildīšanu (šis ierobežojums neattiecas uz citiem amatu savienošanas gadījumiem un ienākumu gūšanai no citiem amatiem);
 • padomes loceklis vai tā ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) ar "Latvenergo" pēdējo triju gadu laikā nav bijuši nozīmīgās darījumu attiecībās ne tiešā, ne netiešā veidā, ne kā partneri, akcionāri vai augstākā līmeņa vadītāji;
 • padomes loceklis nav valdes locekļa amatā vai vadošā amatā citā kapitālsabiedrībā, kurai ir nozīmīgas darījumu attiecības ar "Latvenergo";
 • padomes loceklis pēdējo triju gadu laikā nav bijis:

            > kapitāla daļu turētāja vai tā padotības iestādes amatpersona vai darbinieks,

            > kapitāla daļu turētāja turējumā esošas kapitālsabiedrības vai tās atkarīgās  kapitālsabiedrības vai mātes sabiedrības valdes vai padomes loceklis.

Kandidātiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, līdz 2019. gada 30. augustam (ieskaitot) jāiesniedz pieteikuma dokumenti ar norādi “Pieteikums AS “Latvenergo” padomes locekļa/-les amatam” elektroniski (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu ar tam pievienoto laika zīmogu), nosūtot uz e-pasta adresi info@humansource.lv, vai klātienē slēgtā aploksnē (pašrocīgi parakstītus) SIA “Human Source” birojā Skolas ielā 9-18, Rīgā, LV-1010, darba dienu laikā: pirmdiena - piektdiena plkst. 9.00 - 18.00.

Tālrunis uzziņām par konkursu: 67013080

Informācija par konkursu un iesniedzamajiem dokumentiem