Aicinām pieteikties SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdes priekšsēdētāja/-s amatam

16.05.2019

Pieteikšanās līdz: 30.05.2019.

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdes priekšsēdētāja/-s amatu (stratēģiskais un administratīvais vadītājs)

Valdes priekšsēdētāja amata pienākumi: nodrošināt Sabiedrības darbības un attīstības stratēģijas izstrādi un ieviešanas  uzraudzību; veikt Eiropas komunikāciju tīklu projektu plānošanu, uzraudzību un koordināciju; piedalīties AS “RB Rail” akcionāru sanāksmēs AS “RB Rail”  pārvaldības jautājumos atbilstoši Komerclikumam un Akcionāru līgumam; veikt izmaksu plānošanu un kontroli atbilstoši noslēgtajiem līgumiem; nodrošināt administratīvo  un personāla vadību, kā arī nodrošināt sabiedrisko attiecību stratēģijas izstrādi, ieviešanu un uzraudzību.

Valdes priekšsēdētāja amatam izvirzītās prasības:

 • Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām.
 • Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.
 • Valsts valodas prasmes C līmeņa 1.pakāpē.
 • Ļoti labas angļu valodas prasmes, zināšanu līmeni nosakot atbilstoši "Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodas apguvei - Pašnovērtējuma tabula", pieejama: http://www.europass.lv/valodu-pase
 • Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
 • Vismaz piecu gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā (kapitālsabiedrības valdes locekļa, padomes locekļa, iestādes vadītāja vai tā vietnieka amatā, vai  lielas struktūrvienības vadībā) komercsabiedrībā, organizācijā vai iestādē.
 • Obligāta pieredze un zināšanas lielu infrastruktūras attīstības projektu realizēšanā, tai skaitā projektu ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansējumu.
 • Obligātas zināšanas un pieredze uzņēmuma finanšu vadības jautājumos.
 • Kompetence un pieredze investīciju projektu izstrādē, izvērtēšanā un ieviešanā, kā arī šo projektu finanšu resursu nodrošināšanā un risku vadībā.
 • Kompetence un pieredze personāla vadībā un vadības psiholoģijā, tostarp komandas darba organizēšanā – komandas veidošanā, vadīšanā, iekļaušanās jaunās komandās, komandas darba produktivitātes paaugstināšanā.
 • Izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību, kā arī par valsts kapitāla daļu pārvaldību.
 • Izpratne par finanšu un vadības grāmatvedību valsts kapitālsabiedrībā. Izpratne un zināšanas par valsts budžeta un ārvalstu atbalsta finanšu vadību tiks uzskatītas par priekšrocību.
 • Stratēģiskās plānošanas un pārmaiņu vadības prasme, spēja noteikt mērķus, plānot savas darbības, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
 • Spēja prezentēt, argumentēt, pārliecināt un veidot konstruktīvu dialogu ar dažāda veida institūcijām, t.sk. ar Eiropas Savienības institūcijām. 
 • Starptautiskās sadarbības pieredze (pārrunu vešana, projektu vadība, starptautiska līguma sarunu vešana).
 • Nevainojama reputācija.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2019. gada 30. maijam ar norādi “SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” nominācijas komisijai” ar norādi  “Konkursam uz SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes priekšsēdētāja amatu”, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi satiksmes.ministrija@sam.gov.lv, pa pastu (pasta zīmogs 30.05.2019.) Satiksmes ministrija, Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743 vai personīgi (214.kabinets), sūtot šādus dokumentus:

 1. Motivētu pieteikuma vēstuli un apliecinājumu, ka
 • nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 • nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;
 • nav atzīts par maksātnespējīgu parādnieku;
 • ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes priekšsēdētāja amatā.
 1. Dzīvesgaitas un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām, norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits un vadītie projekti;
 2. Augstākās izglītības apliecinošu dokumentu kopijas un, ja ir, svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas;
 3. Pretendents, kurš izglītību ir ieguvis ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
 4. Valsts valodas prasmes apliecinošu dokumentu kopiju (iesniedz pretendenti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda).
 5. Citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Kandidātiem, kas tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs septiņu kalendāro dienu laikā iesniegt redzējumu (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas”  darbību, sniedzot ieskatu sabiedrības svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

 

Nominācijas komisijas vadītāja                                                             L.Austrupe

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu:

 1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
 2. personas datu apstrādes pārzinis ir Satiksmes ministrija, kontaktinformācija: Gogoļa iela 3, Rīga LV-1743.