Aicinām pieteikties SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdes locekļa/-les amatam

16.05.2019
Aicinām pieteikties SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdes locekļa/-les amatam

Pieteikšanās līdz: 30.05.2019.

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdes locekļa amatu (projekta ieviešanas vadītājs)

Valdes locekļa amata pienākumi: publisko iepirkumu plānošana un izpildes vadība t.sk. iepirkumu plāna izstrāde un  norises uzraudzība; efektīva līgumu vadības nodrošināšana atbilstoši noslēgtajam līgumam;  risku identificēšana un  risku vadības kontroles nodrošināšana; sadarbības nodrošināšana ar AS “RB Rail” un citiem partneriem; būvniecības procesa uzraudzīšana atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un darba uzdevumam; efektīva nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa norises nodrošināšana atbilstoši plānotajam laika grafikam un projekta finanšu plūsmas nodrošināšana.

Valdes locekļa amatam izvirzītās prasības:

 • Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām.
 • Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.
 • Valsts valodas prasmes C līmeņa 1.pakāpē.
 • Ļoti labas angļu valodas prasmes, zināšanu līmeni nosakot atbilstoši "Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodas apguvei - Pašnovērtējuma tabula", pieejama: http://www.europass.lv/valodu-pase .
 • Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinātnē, finansēs, ekonomikā, tiesībzinātnē vai inženierzinātnē.
 • Vismaz piecu gadu pieredze liela mēroga infrastruktūras projektu plānošanas, izstrādes un ieviešanas vadīšanā, t.sk. piesaistot ārvalstu finanšu atbalstu, vai vismaz piecu gadu pieredze vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā. 
 • Pieredze komandas darbā – komandas veidošanā, vadīšanā, iekļaušanās jaunās komandās, komandas darba produktivitātes paaugstināšanā.
 • Izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību, kā arī par valsts kapitāla daļu pārvaldību un jautājumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu atsavināšanas procesu.
 • Kompetence un pieredze ES līdzfinansēto projektu finanšu pārvaldībā, t.sk. līdzekļu plānošanā un investēšanā atbilstoši drošas finanšu vadības principiem.
 • Kompetence un pieredze jautājumos, kas saistīti ar būvniecības darbu plānošanu, būvprojektēšanas un būvdarbu procesu un tā regulējošajiem normatīviem, kā arī publisko iepirkumu organizēšanā liela mēroga iepirkumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.
 • Stratēģiskās plānošanas prasme, spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, augsta atbildības sajūta, precizitāte un labas komunikācijas prasmes.
 • Starptautiskās sadarbības pieredze (pārrunu vešana, projektu vadība, starptautiska līguma sarunu vešana).
 • Nevainojama reputācija.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2019. gada 30. maijam ar norādi “SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” nominācijas komisijai” ar norādi  “Konkursam uz SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes locekļa amatu”, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi satiksmes.ministrija@sam.gov.lv, pa pastu (pasta zīmogs 30.05.2019.) Satiksmes ministrija, Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743 vai personīgi (214.kabinets), sūtot šādus dokumentus:

 1. Motivētu pieteikuma vēstuli un apliecinājumu, ka
 • nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 • nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;
 • nav atzīts par maksātnespējīgu parādnieku;
 • ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā.
 1. Dzīvesgaitas un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīti vadītie/ īstenotie projekti;
 2. Augstākās izglītības apliecinošu dokumentu kopijas un, ja ir, svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas;
 3. Pretendents, kurš izglītību ir ieguvis ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
 4. Valsts valodas prasmes apliecinošu dokumentu kopiju (iesniedz pretendenti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda).
 5. Citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Kandidātiem, kas tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs septiņu kalendāro dienu laikā iesniegt redzējumu (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas”  darbību, sniedzot ieskatu sabiedrības svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

 

Nominācijas komisijas vadītāja                                                             L.Austrupe

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu:

 1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
 2. personas datu apstrādes pārzinis ir Satiksmes ministrija, kontaktinformācija: Gogoļa iela 3, Rīga LV-1743.