Aicinām pieteikties uz “Latvijas dzelzceļš” neatkarīgo padomes locekļu amatiem (divas amata vietas)

02.04.2019
Aicinām pieteikties uz “Latvijas dzelzceļš” neatkarīgo padomes locekļu amatiem (divas amata vietas)

Pieteikšanās līdz: 12.04.2019.

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz valsts AS “Latvijas dzelzceļš” neatkarīgā padomes locekļa/locekles amatu (divas amata vietas):

 • Padomes loceklis ar pieredzi un zināšanām kapitālsabiedrību finanšu vadības jautājumos ar analītiskās domāšanas spējām
 • Padomes loceklis ar pieredzi un zināšanām kapitālsabiedrību revīziju un/vai iekšējā audita jautājumos un/vai pārmaiņu vadībā

Prasības

 • Atbilstība Likumam par valsts noslēpumu 9. panta prasībām.
 • Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs, ekonomikā, vadībzinībās, tiesību zinātnē, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā.
 • Vismaz triju gadu profesionālā darba pieredze lielas kapitālsabiedrības (virs 250 darbiniekiem) valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā, vai vismaz 10 gadu starptautiski atzīta konsultāciju pieredze finanšu vadības vai uzņēmumu pārvaldības jomā vadošā personāla amatā. Pieredze kapitālsabiedrību finanšu vadības, grāmatvedības, revīziju un iekšējā audita jautājumos, pārmaiņu vadībā vai reorganizācijas vadībā, kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas plānošanā.
 • Izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanu, tranzītu un loģistiku. Izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldību.
 • Spēja veidot pozitīvas attiecības, vadīt un strādāt komandā, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu, spēja pārraudzīt kapitālsabiedrības darbību, formulēt viedokli, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
 • Latviešu un angļu valodas zināšanas padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā.
 • Nevainojama reputācija.

Pieteikumā lūdzam norādīt vēlamo amata atbildības jomu: kapitālsabiedrību finanšu vadības jautājumos vai kapitālsabiedrību revīziju un iekšējā audita jautājumos un/vai pārmaiņu vadībā.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2019. gada 12. aprīlim ar norādi “Nominācijas komisijai” Satiksmes ministrijā personīgi (216.kabinets) vai sūtot elektroniski pa e-pastu satiksmes.ministrija@sam.gov.lv vai pa pastu Gogoļa iela 3, Rīga LV-1743 (pasta zīmogs 12.04.2019.), iesniedzot šādus dokumentus:

 • Pieteikuma vēstuli un apliecinājumu, ka
 1. nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 2. nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;
 3. nav atzīts par maksātnespējīgu parādnieku;
 4. ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā.
 5. Pildot citus amatus, nav pakļauts VAS “Latvijas dzelzceļš” kapitāla daļu turētāja norādījumiem.
 6. Pēdējo triju gadu laikā nav bijis valdes loceklis vai sabiedrības kontrolieris VAS“Latvijas dzelzceļš”.
 7. Ieņemot VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes locekļa amatu, gūs ienākumus no VAS “Latvijas dzelzceļš” tikai par padomes locekļa amata pienākumu izpildi (citus amatus var savienot, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas prasības)”.
 8. Pēdējo triju gadu laikā nav bijis ārējais revidents, kā arī dalībnieks, valdes loceklis vai darbinieks kapitālsabiedrībā, kas veic ārējā revidenta funkcijas VAS “Latvijas dzelzceļš”.
 9. Pretendenti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda, iesniedz valsts valodas prasmes C1 līmenī apliecinoša dokumenta kopiju vai apliecinājumu nodrošināt tulkojumu profesionālo pienākumu veikšanai.
 10. Pretendenta kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs).
 • Dzīvesgaitas un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • Izglītības apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā) un, ja ir, svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Kandidātiem, kas tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs septiņu kalendāro dienu laikā iesniegt redzējumu (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” darbību un attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu sabiedrības svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

 

***

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu:

 1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi;
 2. personas datu apstrādes pārzinis ir Satiksmes ministrija, kontaktinformācija: Gogoļa iela 3, Rīga LV-1743.

Nominācijas komisijas vadītājs D.Merirands