Aicinām pieteikties amatu konkursam uz Latvijas Nacionālās operas un baleta valdi

20.02.2019
Aicinām pieteikties amatu konkursam uz Latvijas Nacionālās operas un baleta valdi

Pieteikšanās līdz: 20.03.2019. 

Kultūras ministrija (KM) izsludina atklātu konkursu uz VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” (LNOB) valdi - trīs valdes locekļu amatiem. Pretendenti aicināti pieteikumus iesniegt KM līdz š.g. 20. martam.

Atbilstoši LNOB likumā noteiktajam ik pēc divu valdes pilnvaru termiņu beigām uz LNOB vadības amatiem sludināms atklāts konkurss.* Līdzšinējās valdes locekļu otrā pilnvaru termiņa beigas datējamas attiecīgi ar š.g. 10. septembri un 4. novembri.

Valdes uzdevums ir izstrādāt un īstenot LNOB darbības un attīstības stratēģiju 5 gadiem, vadīt un organizēt kapitālsabiedrības nepārtrauktu darbību: īstenot māksliniecisko un kultūrizglītojošo darbību, nodrošināt līdzsvarotu operas un baleta žanra attīstību, kā arī plānot perspektīvo un sezonas repertuāru, plānot finanšu un saimniecisko darbību atbilstoši šīs VSIA budžetam, organizēt LNOB darbībai nepieciešamo tehnisko un tehnoloģisko nodrošinājumu, kā arī apsaimniekot tās īpašumā, valdījumā un lietošanā esošo mantu. Tāpat valdes uzdevums ir organizēt LNOB administratīvo darbību, t.sk. cilvēkresursu un dokumentu pārvaldīšanu, statistisko datu apkopošanu un analīzi, nodrošināt, lai LNOB piešķirtie valsts budžeta u.c. finanšu līdzekļi tiktu izlietoti atbilstoši stratēģijā formulētajiem mērķiem un manta izmantota likumīgi, ekonomiski un mērķtiecīgi.**

Pretendentiem izvirzītās prasības ir nevainojama reputācija, akadēmiskā augstākā izglītība vai profesionālā izglītība (izņemot 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību), vismaz 5 gadu darba pieredze, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus LNOB, brīvi pārvalda valsts valodu un vismaz 2 svešvalodas, zināšanas un izpratne par kultūras nozari, īpaši par mūzikas un skatuves mākslu, zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrības darbību un vadību, stratēģiskās plānošanas prasmes, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, labas darba organizācijas un vadības prasmes, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī sadarbības un komunikācijas prasmes.

Līdztekus citiem atlases dokumentiem LNOB valdes locekļu pretendentiem būs jāiesniedz Latvijas Nacionālās operas un baleta turpmākās darbības attīstības piedāvājums, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi.

Atbilstoši likumdošanā*** noteiktajam valdes locekļu bruto mēnešalga ir no 5 637 - 6 264 eiro mēnesī.

Iesniegtos pieteikumus valdes locekļu amatiem izvērtēs speciāli izveidota nominācijas komisija, kuras priekšsēdētājas pienākumus pildīs KM valsts sekretāre Dace Vilsone, komisijas priekšsēdētājas vietnieces - KM valsts sekretāres vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica, komisijas locekļu pienākumus – VSIA “Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” valdes locekle Indra Lūkina, Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks, Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs Vladislavs Vesperis, komisijas neatkarīgais eksperts – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors Guntars Prānis un novērotājs ar padomdevēja tiesībām – Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības federācijas priekšsēdētājs Aldis Misēvičs.

Konkurss 2019. gada 20. februārī izsludināts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī KM mājaslapas sadaļā Vakances

* - Latvijas Nacionālās operas un baleta likuma 7.pants
** - Latvijas Nacionālās operas un baleta likuma 7.pants, Nacionālās operas statūti u.c. normatīvie akti.
*** - Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.791 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6., 7., 12.punktu un pielikuma 2.punktu).

 

Papildu informācija:
Lita Kokale
Kultūras ministres padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
67330343, 26469946
Lita.Kokale@km.gov.lv