Aicinām pieteikties valsts SIA “Meliorprojekts” valdes locekļa/-les amatam!

01.10.2018
Aicinām pieteikties valsts SIA “Meliorprojekts” valdes locekļa/-les amatam!

Pieteikšanās līdz: 10.10.2018.

Zemkopības ministrija izsludina atklātu konkursu uz valsts SIA “Meliorprojekts” valdes locekļa/-les amatu.

Pamatprasības:

 • atbilstība Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām;
 • atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” prasībām;
 • valsts valodas prasme C līmeņa 1. pakāpē;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams inženieris – hidrotehniķis). Doktora grāds inženierzinātnēs tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • pēdējo 5 gadu profesionālā pieredze meliorācijas un hidrotehnisko būvju projektēšanā, ko apliecina profesionālie prakses sertifikāti; 
 • vismaz 3 gadu pieredze inženierizpētes un būvprojektēšanas darbu vadīšanā;
 • vismaz 2 gadu pieredze vadītāja amatā (pakļautībā ne mazāk kā 5 cilvēki).

Prasības:

 • izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību;
 • zināšanas un prasmes stratēģiskajā plānošanā;
 • svešvalodas (angļu, vācu vai krievu) zināšanas rakstos un sarunvalodā;
 • komunikācijas prasme;
 • spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu; 
 • lēmumu pieņemšana un atbildība par tiem;
 • spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. Pieteikuma vēstule, norādot amatu, uz kuru pretendē, un kontaktinformāciju (pasta adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru), kā arī ietverot apliecinājumu, ka kandidāts:
 • nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 • nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai jebkuru komercdarbības vai citu profesionālo darbību;
 • nav atzīts par maksātnespējīgu parādnieku;
 • ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 7. panta 5.2 daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā.
 1. Dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), kurā iekļauts pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits.
 2. Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītība iegūta ārvalstīs, jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra lēmums par ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā) un – ja ir attiecīgie dokumenti – svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas.
 3. Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija (iesniedz kandidāti, kam latviešu valoda nav dzimtā valoda);
 4. Citi dokumenti, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

Mēs piedāvājam:

 • daudzveidīgu un aizraujošu darbu profesionāļu komandā
 • iespēju iegūt jaunas zināšanas un pieredzi 
 • sociālās garantijas 
 • amatalgu no 1500 EUR pirms nodokļu nomaksas

Kā pieteikties?

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz personiski Zemkopības ministrijas Personāla nodaļā (408. kabinetā) vai jānosūta elektroniski uz e-pastu personals@zm.gov.lv ar norādi “konkursam uz Valsts SIA “Meliorprojekts” valdes locekļa amatu”. Tālrunis uzziņām + 371 67027545. 

Pretendentu atlase notiks vairākās kārtās. Pretendentiem, kuri atbildīs izvirzītajām pamatprasībām un tiks aicināti uz atlases otro kārtu, rakstveidā jāiesniedz (nepārsniedzot datorraksta 4 lapaspuses, ne vairāk kā 1000 vārdu) sagatavots redzējums par VSIA “Meliorprojekts” attīstību, tostarp sniedzot vērtējumu par kapitālsabiedrības darbības atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Zemkopības ministrija. Kontaktinformācija: Republikas laukums 2, Rīga LV-1981, tālrunis +371 67027010, e-pasts: zm@zm.gov.lvhttps://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/personas-datu-apstrades-politika.