Aktuālie tiesību aktu projekti

Projekts “Informatīvais ziņojums par inovāciju veicināšanu un pētniecības un attīstības mērķu noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās”

Gan Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027. gadam (NAP2027), gan Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēs 2021-2027 izvirzīti uzdevumi stiprināt valsts un pašvaldību institūciju un publisko personu kapitālsabiedrību pētniecības un attīstības (P&A) stratēģiskās plānošanas un analītisko kapacitāti un līderību pētījumu un inovāciju pasūtījumu ieviešanā un valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību ieguldījumus eksportspējīgu produktu vai pakalpojumu radīšanā un ieviešanā. Esošā situācija norāda uz to, ka valsts kapitālsabiedrībās lielākoties nav izvirzīti P&A mērķi vai nav dots skaidrs norādījums par nepieciešamību ieguldīt P&A aktivitātēs. Problēmas nerisinot, pastāv risks, ka NAP2027 un citos plānošanas dokumentos noteiktie mērķi netiks sasniegti. Zemi ieguldījumi P&A gan valstī kopumā, gan valsts kapitālsabiedrībās (VKS) var rezultēties kā mazāk efektīvi VKS sniegtie pakalpojumi sabiedrībai, valsts aktīvu vērtības salīdzinoša samazināšanās, lēnāka inovāciju ieviešana un risks zaudēt konkurētspēju ar citām valstīm, kā arī zemāka eksportspēja. Privātā sektora interese un kapacitāte ieguldīt P&A, kur kapitāla atdeve veidosies ilgtermiņā, pagaidām ir nepietiekama. VKS ne tikai drīkst, bet tām ir jāveic ieguldījumi P&A un inovatīvu, komercializējamu produktu radīšanā, vienlaikus maksimāli nodrošinot konkurences neitralitāti.

Lai informētu par konstatētajām pretrunām starp valsts izvirzītajiem mērķiem P&A veicināšanā VKS un pastāvošā regulējuma interpretāciju Valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas neveicina ambiciozu un konkrētu P&A mērķu izvirzīšanu VKS no kapitāla daļu turētāju vai padomes puses un valsts izvirzīto P&A mērķa vērtību sasniegšanu, Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir sagatavojis  un nodod apspriešanai “Informatīvā ziņojuma par inovāciju veicināšanu un pētniecības un attīstības mērķu noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās” projektu.

Ziņojums identificē problēmas un piedāvā konkrētu rīcības plānu, lai veicinātu valsts līmeņa P&A mērķu sasniegšanu, sekmētu tautsaimniecības attīstību un ievērotu Eiropas Komisijas ieteikumus un pasaules tendences.

Ziņojums izstrādāts sadarbībā ar valsts kapitālsabiedrību Inovāciju iniciatīvas grupu, kurā piedalās astoņi uzņēmumi ar valsts kapitālu, kā arī Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. 

Viedokļu iesniegšana - līdz 2021. gada 26. maijam (ieskaitot),

rakstot uz Pārresoru koordinācijas centra e-pastu pkc@pkc.mk.gov.lv  ar norādi “Inovāciju veicināšanas un pētniecības un attīstības VKS ziņojums”.

Paziņojums par līdzdalības iespējām informatīvā ziņojuma izstrādes procesā

Informatīvais ziņojums par inovāciju veicināšanu un pētniecības un attīstības mērķu noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās (projekts)

Protokollēmuma projekts par informatīvo ziņojumu

 

Apspriešanā no uzņēmumiem un organizācijām saņemtie priekšlikumi:

Latvijas dzelzceļš

Latvijas Finieris/ LDDK

Latvijas gaisa satiksme

Latvijas lielo slimnīcu asociācija

Latvijas Loto

Latvijas nacionālais metroloģijas centrs

Latvijas Valsts ceļi

Latvijas Valsts ceļi - pielikums

Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs

Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor

Starptautiskā lidosta "Rīga"

Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris