Pētījumi

2019

Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības izvērtējums

Eiropas Komisijas (EK) un KMPG Baltics īstenota, Pārresoru koordinācijas centra iniciētā, projekta rezultātā tika sagatavots neatkarīgs valsts kapitālsabiedrību pārvaldības izvērtējums, analizējot esošos procesus mērķu noteikšanā, uzraudzībā un darbības rezultātu novērtēšanā. Sniegti arī priekšlikumi valsts kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošanai, ņemot vērā to dažādos darbības profilus un mērogus.

Projektu pabeidzot, iegūts starptautisks vērtējums un Latvijas pārvaldības salīdzinājums ar modeļiem citās Eiropas Savienības un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) valstīs. Priekšlikumi par valsts kapitālsabiedrību iedalījumu grupās pēc to funkcijām, finansējuma u.c. faktoriem palīdz saprast kopējo ietvaru un arī atšķirības starp dažādām kapitālsabiedrību grupām, uzsver PKC vadītājs Pēteris Vilks.

Kopsavilkums, galvenie secinājumi un priekšlikumi turpmākai valsts kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošanai

Projekta gala ziņojums angļu valodā

 

2017

Salīdzinošs pētījums par vadības atalgojuma apmēru privātajās kapitālsabiedrībās

Valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes atlīdzības politikas izstrādes gaitā Ministru kabinets uzdeva PKC veikt regulāru izpēti par vidējo atlīdzības apmēru vadībai privātajos uzņēmumos. Pētījuma gaitā analizēti kvantitatīvie un kvalitatīvie dati par valdes locekļu un priekšsēdētāju algām vairāk nekā 100 privātos uzņēmumos 20 dažādās nozarēs visās trijās Baltijas valstīs. Katrā nozarē uzņēmumi tika sadalīti pēc to lieluma, lai iegūtu detalizētu informāciju par valdes locekļu atlīdzības līmeņiem.

Pētījuma mērķis ir sniegt objektīvus un praktiski pielietojamus datus par valdes locekļu atlīdzību privātā sektora uzņēmumos, kā arī galvenajiem to ietekmējošiem faktoriem, tai skaitā dažādās nozarēs, lai pilnveidotu esošo atlīdzības politiku publiskajās kapitālsabiedrībās un spētu tajās piesaistīt profesionālākos vadītājus kapitālsabiedrību pārvaldībā. 

Jūs varat iepazīties ar pētījuma gala ziņojumu šeit.